ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Што претставува ?

Технички преглед на моторно возило претставува проверка на техничката исправност на возилото кое учествува во сообраќајот на патиштата со која се утврдуваат податоците во врска со возилото, неговите системи, составни делови, самостојни технички единици и опрема, како и исполнувањето на други барања за нив, определени со законот за возила.

Начин и постапка на издавање на регистарски таблици за моторни и приклучни возила

Врз основа на поднесено барање за регистрација се издаваат регистарски таблици за моторни и приклучни возила доколку:

 • Возилото за првпат се регистрира на територијата на Република Северна Македонија
 • При промена на регистрационо подрачје
 • При замена на изгубена, уништена или оштетена регистарска таблица
 • Поради долго користење регистарските таблици станале неупотребливи или нечитливи
 • Се исполнети законските услови за регистрација на возилото

Потребни документи за регистрација на моторни возила

 1. Важечка лична карта од сопственикот на возилото
 2. Сообраќајна дозвола
 3. Барање за регистрација (изработува ЦРЦ)

Дополнителни документи за правни лица:

 1. Тековна состојба од централен регистар не постара од шест месеци
 2. Овластување за регистрација заверено со архивски печат
 1. Важечка лична карта од сопственикот на возилото
 2. Фактура за купопродажба / договор за наследство или решение за наследство
 3. Царинска потврда и царинска декларација
 4. Хомологација
 5. Барање за регистрација (изработува ЦРЦ)

Дополнителни документи за правни лица:

 1. Тековна состојба од централен регистар не постара од шест месеци
 2. Овластување за регистрација заверено со архивски печат
 1. Странска возачка дозвола (гласи на претходниот сопственик)
 2. Важечка лична карта од новиот сопствениик
 3. Доказ за сопственост (купопродажен договор, фактура)
 4. Хомологација
 5. Царинска декларација
 6. Нотарски превод на странските документи
 7. Барање за регистрација (изработува ЦРЦ)
 1. Важечка лична карта од сопственикот на возилото
 2. Возачка дозвола од претходниот сопственик
 3. Доказ за сопственост (купопродажен договор, договор за дар или решение за наследство)
 1. Важечка лична карта од сопственикот на возилото
 2. Хомологација
 3. Купопродажен договор/фактура (за ново возило)
 4. Царинска потврда
 5. Барање за пробни таблици (изработува ЦРЦ)

Важноста на пробните таблици е пет денови

Цена: 1239 денари

Потребни документи за меѓународна возачка дозвола и полномошно

 1. Важечка лична карта од сопственикот на возилото
 2. Важечка возачка дозвола
 3. Две фотографии со димензии 45x35mm
 4. Потврда од МВР за прекршочна санкција – забрана за управување со моторно возило (изработува ЦРЦ)
 5. Барање за издавање на меѓународна возачка дозвола (преземи)

Важноста на меѓународната возачка дозвола е три години или до истекот на возачката дозвола

Цена: 966 денари

 1. Сообраќајна дозвола од возилото
 2. Важечка лична карта од сопственикот на возилото
 3. Пасош од корисникот на возилото

Дополнителни документи за правни лица:

 1. Барање за издавање одобрение за управување на туѓо моторно возило во странство (преземи)

Важноста на полномошното е една година

Цена: 654 денари

Scroll to Top