ПОЖАР И ДРУГИ
ОПАСНОСТИ

Овој вид на осигурување е дел од имотните осигурувања и е наменет за сите лица кои сакаат да ги покријат и дополнителните ризици од пожар.

Основни покриени ризици:
– Пожар и удар од гром
– Луња
– Експлозии освен нуклеарна експлозија
– Град
– Удар од сопствено моторно возило во осигурани градежни објекти
– Пад и удар на воздухоплов
– Манифестации и демонстрации
– Излевање на вода од водоводна и канализациона инсталација
– Удар со сопствено моторно возило и сопствена подвижна работна машина во осигурените градежни објекти


Дополнителни опасности:
– Поплава, порој и високи води
– Лизгање и одронување на земјиште
– Снежна лавина и други
– Самозапалување на залихи
– Излевање на вжарена течна растопена маса
– Удар на непознато моторно возило во осигурен градежен објект

Scroll to Top