КРШЕЊЕ НА СТАКЛО

● Предмет на осигурување се сите видови стакла, светлосни натписи и реклами, слики, натписи и украси изработени на осигурени стакла, мермерни плочи, пултови, регали, порцелански мијалници, огледала на улици за регулирање на сообраќајот и слично. Покрај светлосни реклами, осигурени се и нестаклените делови и рамови што се нивни составен дел.
● Со ова осигурувањето се дава осигурителна заштита од уништување или оштетување на осигурените предмети поради остварувањето на било кои од ризиците на кои се изложени осигурените предмети.

Scroll to Top