ДОМАЌИНСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Цертус како Ваш осигурителен брокер Ви обезбедува најповолно домаќинско осигурување.

Осигурување на станбени објекти (станови, индивидуални згради, куќи) како градежни објекти кои се постојано или повремено населени и стварите во домаќинството кои се наоѓаат во осигурениот станбен објект и му служат за користење на осигуреникот или членовите на неговото семејно домаќинство.

Осигурително покритие

Уништување или оштетување на осигурените објекти од следниве ризици:

  • Пожар
  • Удар од гром
  • Експлозија
  • Луња
  • Манифестација и демонстрација
  • Паѓање на воздушни летала
Scroll to Top