ЗЕЛЕН КАРТОН

Цертус како Ваш осигурителен брокер Ви нуди најповолен зелен картон за патување надвор од границите на нашата земја.

Осигурување кое нуди заштита на трети лица и нивниот имот од последиците на сообраќајна незгода. Ова осигурувањето важи надвор од границите на Р. Македонија, т.е. во земјите членки на системот на зелена карта. Овој тип осигурување е задолжителен за сите типови возила кои излегуваат од територија на Р. Македонија. Зелената карта за сите типови возила е годишна, а само кај патничките возила возможно е издавање на зелен картон со времетраење од 1 месец. Листата на земји членки на Системот на зелена карта, наведен е на самата зелена карта.

Важност на зелениот картон:
– месечен
– годишен

● Останати осигурувања:
– Автоодговорност за моторни возила со пробни таблици
– Гранично осигурување
Осигурување на патници во јавен превоз
– Дополнително осигурување на возачот и патниците од незгода

Scroll to Top