НЕЗГОДА

Осигурувањето од последици на несреќен случај – незгода ги ублажува економските последици од несреќните случаи на работното место и при останатите активности со кои се бави лицето, во домот (местото на живеење), работното место и при патување, во текот на 24 часа временски и просторно неограничено. Осигурувањето од незгода може да се склучи индивидуално или колективно.

Осигурени ризици

    • Смрт од последици на несреќен случај
    • Траен инвалидитет од последици на несреќен случај
    • Преодна неспособност за работа (дневен надомест) од последици на несреќен случај
    • Трошоци за лекување од последици на несреќен случај

 
– Колективно осигурување
– Индивидуално осигурување

Scroll to Top